Koolitusele on teretulnud põhi-, kutse-, gümnaasiumi- ja kõrgharidusega igas vanuses inimesed, kellel on rootsi keele põhioskus algtasemel (A1.2-A2). Kursus sobib hästi ka taasalustajaile, kellel on varem olnud kokkupuude Rootsi ja rootsi keelega, kuid kelle hääldamine ja grammatika ning keelekasutus vajavad lisateadmisi A2-B1 tasemel.

 Õppe eesmärgiks on anda sissejuhatus keele põhioskustesse (lugemine, kuulamine, kõnelemine, kirjutamine) ja kultuuri tundmine B1 tasemel. Hääldusõpetus, kuulamisharjutused, rollimängud ja videomaterjalid keele ja kultuuri ning maa tundmaõppimiseks. Sissejuhatus rootsi keele grammatikasse, sõnavara + häälduse ja kõnelemisoskuse arendamine. Rühmatööd, rollimängud ja erinevad keele omandamist toetavad tegevused.

kestvus: 2 kuud 2x nädalas 2 x40 min tundi (kokku: 32 x40min)

Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 32 x 40 minutit auditoorset tööd + 32x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 64 40-minutilist tundi

Olulisemad kursuse jooksul läbitavad teemad:

1. Minu kodulinn ja kodumaa

2. Reisimine.

3. Töö ja hobid; oma arvamuse väljendamine.

4. Toitumine ja tervislik eluviis.

5. Isiku kirjeldamine: välimus + iseloomujooned.

5. Tööalane põhisõnavara: sissejuhatus: viisakas telefonile vastamine; e-maili saatmine; küllakutse esitamine ja sellele vastamine.

6. rootsi keel ja kultuur; rootsi keelt kõnelevate maade kultuur: tuntud rootslased, rootsi kunst, kirjandus, arhitektuur jne.

 

REGISTREERU